Šifra oglasa:    ID znak:

INVESTICIJSKA PRILOŽNOST

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin Pokličite nas
Vrsta Drugo
JAVNO VABILO ZA IZRAZITEV INTERESA ZA NAKUP 100% DELEŽA V DRUŽBI ANEPREMIČNINE D.O.O. IN IZBRANIH NEPREMIČNIN V LASTI SKUPINE NOVE KBM

Ljubljana, 17. avgust 2020

NOVA KBM d.d. in povezane družbe ( »Skupina Nova KBM« ali »Prodajalec«), kot lastnice 100% poslovnega deleža družbe Anepremičnine d.o.o. (»Anepremičnine« ali »Družba«) in izbranega portfelja nepremičnin (»Portfelj nepremičnin«) objavljajo javno vabilo za prodajo Družbe in Portfelja nepremičnin:

Družba Anepremičnine je bila ustanovljena leta 2013 in izvaja dejavnosti upravljanja nepremičninskega portfelja, ki obsegajo razvoj, gradnjo, investiranje in izvedbo dokončanja projektov, upravljanje nepremičnin, vodenje prodajnih postopkov, oddajanje in prodajo nepremičnin, izvedbo cenitev ter analize nepremičninskih projektov, kot tudi postopke prevzema novih nepremičninskih portfeljev ter posredovanje pri prodaji.
Portfelj nepremičnin obsega 63 sredstev v lasti Skupine Nova KBM v ključnih urbanih regijah v Sloveniji z več poslovnimi prostori na atraktivnih lokacijah v slovenskih ekonomskih središčih in med drugim vključuje tudi:
- Pisarniške prostore v poslovni stavbi Trdinova v skupni izmeri 1.577 kvadratnih metrov in 12 parkirnih mest na naslovu Trdinova ulica 4 v Ljubljani;
- Pisarniške prostore v poslovni stavbi Tržaška v skupni izmeri 2.983 kvadratnih metrov in 37 parkirnih mest na naslovu Tržaška ulica 134 v Ljubljani;
- Pisarniške prostore v poslovnem kompleksu City Maribor v skupni izmeri 3.999 kvadratnih metrov in 16 parkirnih mest na naslovu Ulica Vita Kraigherja 5 v Mariboru;
- Pisarniške prostore v poslovni stavbi Maistrov Dvor v skupni izmeri 5.391 kvadratnih metrov in 49 parkirnih mest na naslovu Razlagova ulica 4 v Mariboru;
- Pisarniške prostore v poslovni stavbi Krekov trg v skupni izmeri 1.960 kvadratnih metrov na naslovih Krekov trg 6 in 7 v Celju.


KAPITALSKA GENETIKA, d.o.o. (»Capital Genetics«) nastopa kot izključni finančni svetovalec Skupine Nova KBM v načrtovanem postopku prodaje poslovnega deleža v Družbi in Portfelja nepremičnin (»Transakcija«).

Kratek predstavitveni dokument z nadaljnjimi informacijami o Transakciji (»Teaser«) je po presoji Prodajalca in finančnega svetovalca, kvalificiranim investitorjem (»Kvalificiran investitor«) na voljo pri predstavnikih Capital Genetics po predhodnem posredovanju ustreznega pisnega izraza interesa (»Izraz interesa«).

Predložitev Izraza interesa

Izraz interesa, ki mora vključevati sledečo vsebino:
- ime, naslov in kratek opis zainteresiranega investitorja (ali vsakega člana konzorcija v primeru konzorcija), vključno z njegovim končnim koristnim lastništvom ter imenom in kontaktnimi podatki osebe (oseb) zainteresiranega investitorja, s katero bo Capital Genetics komuniciral v zvezi s Transakcijo;
- utemeljitev razlogov za interes za sodelovanje pri Transakciji;
- ustrezen prikaz finančne zmogljivosti zainteresiranega investitorja, vključno z navedbo predvidenega dolžniškega in/ali lastniškega financiranja Transakcije in, po mnenju prodajalca, zadovoljivim dokazom o izvedljivosti;
- navedbo, da zainteresirani investitor deluje za svoj račun ali ustrezno dokazilo o zastopanju v pisni obliki, v kolikor stranka deluje kot zastopnik ali posrednik v imenu zainteresiranega investitorja,
naj zainteresirani investitorji podpisanega, v .pdf obliki posredujejo najkasneje do ponedeljka, 31.8.2020 do 17. ure na spodaj navedena elektronska naslova predstavnikov finančnega svetovalca. Prodajalec in Capital Genetics si pridržujeta pravico, da po prejemu Izraza interesa Kvalificirane investitorje zaprosita za predložitev dodatnih informacij o njihovi identiteti, kot tudi za predložitev informacij, ki jih njihovi Izrazi interesa ne vsebujejo ali zagotovitev dodatnih informacij ali pojasnil v zvezi s posameznimi elementi Izraza interesa.

Naslednje faze transakcije

Po prejemu in pregledu Izrazov interesa ter morebitnih dodatnih informacij s strani predstavnikov Capital Genetics in Prodajalca bo kvalificiranim investitorjem posredovan Teaser skupaj s pogodbo o nerazkrivanju in varovanju poslovnih skrivnosti (»NDA pogodba«).
Po podpisu NDA pogodbe, bodo zainteresirani investitorji prejeli informacijski memorandum ter procesno pismo s podrobnimi podatki o načrtovani Transakciji, zahtevo po predložitvi okvirnih ponudb ter podatke o drugih, za Transakcijo pomembnih zadev.
Vsa dodatna vprašanja v zvezi s tem javnim vabilom in Transakcijo morajo biti naslovljena izključno na spodaj navedena predstavnika finančnega svetovalca.


Dodatne informacije in omejitev odgovornosti

To javno vabilo je pripravljeno izključno z namenom informiranja morebitnih zainteresiranih investitorjev o priložnosti izraziti interes za sodelovanje v prodajnem postopku in na nikakršen način ne zavezuje Skupine Nova KBM k sklenitvi kakršnegakoli sporazuma o prodaji s katerimkoli ponudnikom. Prodajalec si izrecno pridržuje pravico, da lahko kadarkoli in brez predložitve obvestila ali navedbe razlogov zavrne katerikoli Izraz interesa, posameznega ponudnika izloči iz nadaljnjega postopka prodaje, ne izbere nobenega ponudnika za nadaljevanje postopka prodaje, ali k sodelovanju povabi kateregakoli drugega zainteresiranega investitorja. Nadalje si Prodajalec pridržuje pravico kadarkoli in brez predložitve obvestila ali navedbe razlogov spremeniti pogoje prodajnega postopka, spremeniti predvidene aktivnosti ali časovnico Transakcije ali ne nadaljevati s postopkom prodaje.
Vse morebitne dajatve in stroške v zvezi s podajo Izraza interesa nosi ponudnik sam. Prodajalec v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo ali škodo ter kakršnekoli stroške ponudnikov v povezavi z (i) zanašanjem na informacije v tem vabilu, (ii) kakršnokoli napako, opustitev ali netočnost informacij v tem vabilu, (iii) podajo Izraza interesa ali (iv) sodelovanjem v prodajnem postopku. Ponudniki pod nobenim pogojem niso upravičeni do kakršnegakoli povračila dajatev, stroškov, izgube ali škode (vključno z izgubljenim dobičkom), če Prodajalec izkoristi katero izmed svojih pravic iz prejšnjega odstavka.
S podajo Izraza interesa se šteje, da je ponudnik prebral in izrecno sprejema vse v tem vabilu navedene pogoje.

Dodatna vprašanja in pojasnila

Za vse dodatne informacije o Transakciji sta vam na voljo:

Andraž Grahek
Direktor in partner, Capital Genetics
E-naslov: andraz.grahek@capitalgenetics.com

Anja Bergant
Direktorica področja svetovalnih in transakcijskih storitev, Capital Genetics
E-naslov: anja.bergant@capitalgenetics.com

Ljubljana, Slovenija
Kontakt ANDRAŽ GRAHEK
Pokličite nas:
Podobni oglasi
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.